Kỹ thuật điện tử & Điện lạnh

Subscribe to Download v2.0.1 Free Download [GPL] kiến thức mới năm 2023

Subscribe to Download v2.0.1 Free Download [GPL] – Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Subscribe to Download Free Download makes it fast and easy to capture subscribers right from your WordPress site by simply providing them a freebies to download through email after successful subscription. If you don’t have any freebies to offer then you can even use our plugin just as a subscription plugin too. Choice is simply yours. You can create unlimited subscription forms using our drag and drop form builder with various field types such as textfield, textarea, datepicker, select dropdown, radio button, datepicker, checkbox , choose a stunning layout from our 20+ beautifully pre designed templates, connect the forms directly to popular third party subscription services such as Mailchimp, Mailerlite, Sendinblue and Constant Contacttrack download statusexport subscribers and what not. With this plugin you are just few seconds away from collecting the subscribers from your WordPress site because creating and integrating a subscription form in any site is that easy with our plugin.

Subscribe to Download Free Download

Subscribe to Download Free Download, Today we have shared Subscribe to Download for free download to everyone. The shared file is not Subscribe to Download nulled or cracked; it’s a 100% genuine GPL file, and you can use this GPL file on unlimited websites.

Also Check These Posts:

Subscribe to Download – An advanced subscription plugin for WordPress Key Features

 • Unlimited Subscription Forms – Create as much forms as you need without any limitation with different restrictions on each form
 • 20 Pre Designed Subscription Form Templates – Choose from any pre designed beautiful templates without any burden of designing forms on your own
 • Encrypted download link – Lock the download link to specific user and track the download status
 • Popup Subscription Form – Show form as the popup with a popup trigger
 • Delayed Subscription Form – Show form after certain time in popup to make it more interactive
 • Email configurations – You can customize the email being sent to users directly from backend
 • Mailchimp and Constant Contact integrated – In case you want to store your subscribers directly to your Mailchimp or Constant Contact account, you can!
 • Inbuilt Form Style Customizer – In case you want to give your own styling to form, we do have interactive inbuilt form styler
 • Enable disable each form components – If you want to enable or disable some form components, then you can!
 • Ajax Form Submission – All our forms are ajax driven so submissions are real quick and page won’t get reloaded with each form submission
 • Subscribers CSV Export -If you want to export your subscribers then its just few click away.
 • Download Notification
 • Download Link Expire
 • IP verification integrated for enhanced link encryption
 • User IP and Subscription Date of Subscriber
 • GDPR Agreement Checkbox
 • Backend Form Preview -Check how the form looks before implementing it on your site directly from backend
 • All device friendly and brower Compatibility -Our forms do work on all devices and all browsers
 • Developer Documentation Available -If you are a developer and want to extend any functionality to the plugin then you can with available filters and actions
 • Dedicated Support -We value our customers more that we value our products so our qualified support team is always there to provide any assistance with our products.
 • Translation Ready -In case you want to translate our plugin into your language then you can !

Subscribe to Download – An advanced subscription plugin for WordPress Documentation

Please remember that if you want technical support for these files, you can purchase it separately from original developer of these scripts. This will help them financially for further development as well.

Live Demo –

Subscribe to Download Free Download

We have shared here 100% GPL licensed file so you can use this file on your website or your client’s website without any worry. The shared file is not Subscribe to Download nulled or cracked file. We downloaded these files from the original GPL file provider and shared them here for free to download for everyone. Copy below Mega or Mediafire link and open in a new tab and download Subscribe to Download GPL file for free.

Kết thúc
Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của https://www.kythuatcodienlanh.com/, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức kỹ thuật điện, điện lạnh, điện tử, cơ khí,…,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.
Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!
* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.
Trân trọng,
Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button